شرایط خرید از واحدهای پیش فروش

پروژه های نیاوران

محل درج محتوای دقیق و با جزئیات پیش فروش، شرایط اقساطی، زمان تحویل و ...
محل درج محتوای دقیق و با جزئیات پیش فروش، شرایط اقساطی، زمان تحویل و ...

  • ذکر شرط ضروری اول
  • ذکر شرط ضروری دوم
  • ذکر شرط ضروری سوم